Tantrinen elämänasenne

Tantraa voidaan oikeutetusti kutsua kyllä-filosofiaksi, koska sen lähtökohta on kaiken hyväksyminen ja muuntaminen kohottavaksi. Toisin sanoen "tavallista elämää" ei pyritä korvaamaan henkisillä harjoituksilla, vaan tekemään tästä elämästä merkityksellinen, intensiivinen ja kasvattava. Tantra ei perustu dogmeihin tai sääntöihin, vaan se korostaa tietoisuutta ja hallintaa kaikessa mitä etemme tulee. Kohtaamamme todellisuuden hyväksyminen - juuri sellaisena kuin se on - tuo mahdollisuuden tunnistaa hyvin täsmällisesti vallitsevat tunnetilat, motiivit ja ne tavoiksi muodostuneet sisäiset mekanismimme, jotka kokemuksemme synnyttävät. Tantra on siten jatkuvaa itsetuntemuksen lisäämistä ja omien rajoitusten asteittaista poistamista.

Maallisen henkisyys

Tantran mukaan päivittäiset kokemuksemme tuovat eteemme kaiken sen, mitä ansaitsemme ja tarvitsemme kasvaaksemme. Tämä ei kuitenkaan tarkoita passiivisuutta, vaan aktiivisia pyrkimyksiä nähdä kaikki tapahtumat oppimisen yhtäläisinä mahdollisuuksina. Tantran harjoittajalle pyykin pesu, työmatka tai päiväunet voivat olla kiinnostava harjoitus sinnä missä meditaatio, jooga-asanat tai rakastelukin.

Mikään teko tai harjoitus ei muutu kohottavaksi ja merkittäväksi itsestään, vaan oma suhtautumisemme siihen määrää sen vaikutukset. Tantra tarjoaa lukuisia asenteita ja menetelmiä, joita soveltamalla voimme muuntaa suhteemme elämään intiimimmäksi, mielekkäämmäksi ja läsnäolomme kykyä lisääväksi. Eräs tärkeä tällainen asenne on intensiivisyys.

Tee se koko sydämestäsi

Mikä tahansa kokemus, joka on riittävän intensiivinen, syrjäyttää opitut rutiinimme. Kyse ei ole ulkoisesta erikoisuuden tai äärimmäisyyksien tavoittelusta, vaan täydellisestä kokemukselle avautumisesta ja sen voimakkuuden tietoisesta ja hallitusta kasvattamisesta, minkä tarkoituksena on saada meidät tuntemaan alati syvemmin. Psykologia käyttää käsitettä flow, virtaus, tilanteesta, jossa ego, persoonallisuutemme rajoittunut osa, ylitetään ja syntyy sulautumisen tunne teon ja ympäristön kanssa. Tantrassa kyse on kuitenkin paljon enemmästä: intensiivisen kokemuksen yhdistäminen tietoiseen itsetuntemuksen lisäämisen asenteeseen voi avata meidät merkittäville oivalluksille todellisuudesta kokemuksen takana.

Siinä missä askeesiin perustuvat opetussuunnat pyrkivät tukahduttamaan maalliset pyrkimykset, halut ja tarpeet, tantra ei tee samanlaista eroa maallisen ja henkisen välillä.  Huomio kiinnititetään halujemme kohteen sijasta itse haluun, joka nähdään hyödyllisenä muutoksen voimana. Tämä sisäinen asenne saa meidät tulemaan tietoiseksi halun luonteesta ja siten hallitsemaan sitä ja ohjaamaan sen meille hyödyllisiin päämääriin.

Esimerkki: vaikka tantrassa tunnetaan terveellisen ruokavalion suuri merkitys hyvinvoinnille, siinä ei aseteta ehdottomia kieltoja tai käskyjä syömisen suhteen. Tilanteessa, jossa haluamme herkutella, ei vättämättä ole tarkoituksenmukaista tukahduttaa halu välttämällä makean syömistä ja aiheuttaa siten vähitellen kerääntyvää turhautumista. Sen sijaan meidän tulee nauttia runsaasti siitä mistä pidämme, mutta ennenkaikkea nauttia äärimmäisen tietoisesti. Nautinnon tunne itsessään, jos siihen uppoutuu täydellisesti, voidaan jalostaa henkisen ekstaasin laukaisevaksi tilaksi, eikä sitä tule siksi väheksyä vain sen takia, että sen synnytti ulkoinen halu. Tietoinen suhtautuminen halun mekanismiin auttaa meitä samalla kokemaan suurempaa tyydytystä halun täyttymisestä ja itseasiassa vähentää kiinnittymistä sen ulkoisiin kohteisiin. Lisäksi, jos säilytämme huomiokykymme herkutteluhetken jälkeen, tulemme kenties kiusallisenkin tietoisiksi siitä, minkälaisia vaikutuksia juuri tekemällämme teolla oli fyysiseen hyvinvointiimme ja mielemme vakauteen.

Mitä et hallitse, hallitsee sinua

Vaikka tantra kehottaa meitä elämään vapaina ulkoisista ja sisäistä rajoituksista, siinä korostetaan varsin paljon tietoisuutta kaikissa teoissa. Mitä parempi itsetuntemuksemme ja huomiokykymme on, sitä vähemmän olemme ulkoisten impulssien passiivisia orjia. Jos tarkastelemme mainontaa länsimaissa,  kuva-aiheiden seksuaalisuus on silmiinpistävää. Seksuaalisuus vaikuttaa meihin voimakkaasti ja alitajuisesti, jos emme hallitse sitä omassa olemuksessamme. Jos opimme täydellisesti hyväksymään itsemme seksuaalisina olentoina sekä ilmaisemaan ja hallitsemaan eroottisuuttamme, tämä puoli tulee meissä täysin tietoiseksi, eikä ohjaa meitä korkeampien tavoitteidemme vastaisesti.

Vain hyväksymällä ja tuntemalla perinpohjin olemuksessamme vaikuttavat tekijät voimme hallita niitä. Eroottisuuden, tunteiden, kaikkien aitojen hyväät ekevien sisäisten tarpeidemme tunnistaminen ja hyväksyminen on tie kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan, joka ei ole pakotettua ja työlästä, vaan elämistä täydesti omana itsenämme. Tämä elämänasenne muuntaa vähitellen kaikki kohtaamamme tilanteet meille syvästi merkityksellisiksi ja lisää kykyämme olla läsnä.

Tantra ja elämän mysteeri

Tiettyjen asenteiden lisäksi tantra tarjoaa käytännöllisen esoteerisen mallin maailmasta, jota voimme käyttää lisätäksemme ymmärrystämme meissä ja ympäristössämme vaikuttavista kätketyistä energioista. Kenties tärkein ja helpoimmin sovellettava osa tätä "karttaa" ovat chakrat, hienovaraiset voimakeskukset. Tunnistamalla näiden energiatasojen luonteen voimme oppia tunnistamisen kautta muuntamaan omassa olemuksessamme herääviä tiloja kohottunemmiksi ja harmonisemmiksi.

Esimerkiksi tuntemalla perinpohjin tahdonvoiman ja dynamisuuden tulisen energian manipura-chakran tasolla, voimme aina halutessamme herättää tämän energian ja ylittää sen avulla ympäristössämme usein vallitsevan passiivisuuden ja hitauden tilan. Opetus chakroista yhdessä vastaavien joogaharjoitusten kanssa tarjoaa siis harjoittajalle sovellettavan ja täsmällisen keinon oman olemuksen hallintaan ja jalostamiseen kohti suurempaa onnellisuutta, harmoniaa ja lopulta valaistumista, joogan ja tantran päämäärää.

Keskeinen osa Nathan tantran ja joogan opetusta on resonanssin periaate, joka kuvaa kaikkea vuorovaikutusta. Resonanssi, chakrat ja muu teoreettinen tieto yhdistyy opetuksessa poikkeuksetta käytännön harjoituksiin, joiden avulla voi todeta sen arvon.